Līgums par seksu bez saistībām

 • Publicēts: 3. jūnijs 2015
 • Autors:
 • Komentāri: 3

Līgums par seksu bez saistībām

……., 20….gada … ………

………………………………………………………………………………………………….. no vienas puses, un

………………………………………………………………………………………………….. no otras puses,

bet abi kopā, turpmāk tekstā, saukti “puses”, paužot brīvi savu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem, savā starpā noslēdzām sekojoša satura līgumu par savstarpējām seksuālām attiecībām un tās regulējošiem pienākumiem, tiesībām un savstarpējām saistībām. Šis līgums regulē pušu nemantiskās, mantiskās un finansiālās attiecības savstarpējo seksuālo attiecību periodā un pēc to izbeigšanas:

 1. Puses apliecina, ka šis ir lietišķas sadarbības līgums, kurš reglamentē pušu seksuālās attiecības, kuru mērķis ir tikai un vienīgi sekss. Šī līguma izpratnē, sekss ir jebkuras abu pušu savstarpējās darbības, ar mērķi radīt savstarpēju fizioloģisku un emocionālu baudu un/vai apmierinājumu.
 2. Puses apliecina, ka nav nekādā veidā ietekmētas un, ka šis līgums ir noslēgts brīvprātīgi bez samulsuma un neveiklības sajūtas.
 3. Puses apliecina un garantē, ka šī līguma parakstīšanas brīdī nav alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē, ka puses ir tiesībspējīgas un rīcībspējīgas, ka viņām nav nekādu juridisku, morālu, ētisku vai cita veida šķēršļu šī līguma noslēgšanai. Abas puses apliecina, ka ir informētas par atbildību apzinātas maldināšanas gadījumā.
 4. Šis līgums nosaka pušu visas mantas un saistību šķirtību. Puses vienojas, ka neveidos kopīpašumu un kopmantu, ka šī līguma darbības laikā katras puses iegādātie priekšmeti, lietas vai īpašumi ir tikai un vienīgi tās puses īpašums, kura ir veikusi to iegādi. Par saviem parādiem un saistībām katra puse atbild viena pati.
 5. Puses vienojas, ka jebkurām pušu darbībām vienai pret otru ir jābūt labprātīgām, abpusēji pieņemamām un patīkamām. Pusēm nav tiesību provocēt un veikt pret otru pusi darbības, kuras izraisa nepatiku vai ir emocionāli, fizioloģiski, finansiāli vai juridiski nepieņemas. Gadījumā, ja kāda no pusēm nezināšanas vai kāda cita iemesla dēļ ir veikusi šajā punktā minētās darbības, tad cietušajai pusei ir pienākums nekavējoties par to paziņot otrai pusei. Otra puse pēc šāda paziņojuma saņemšanas nekavējoties pārtrauc nepieņemamās darbības. Ja kāda no pusēm šajā punktā minētās darbības ir veikusi apzināti un ar nolūku, kā arī tās turpina veikt pēc cietušās puses paziņojuma, tad cietušai pusei ir tiesības, pamatojoties uz šīm darbībām, pārtraukt šī līguma darbību jebkurā brīdī.
 6. Puses vienojas, ka šī līguma mērķis nav bērnu radīšana, ka abas puses apņemas ievērot kontracepcijas nosacījumus, kuri nepieļautu grūtniecības iestāšanos. Puses apņemas nestāties seksuālās attiecībās, gadījumos, kad nav sagatavoti kontracepcijas līdzekļi vai nav pieejama avārijas kontracepcija.
 7. Puses apliecina, ka ir informētas par sievietes olšūnas apaugļošanas procesu, par ovulāciju, par mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu un tās juridiskajiem nosacījumiem.
 8. Ja neskatoties uz visiem kontracepcijas pasākumiem ir iestājusies grūtniecība, puses vienojas, ka neviena no pusēm nepieprasīs un neuzstās uz grūtniecības pārtraukšanu, paternitātes atzīšanu, noteikšanu un uzturlīdzekļu pieprasīšanu kādai no pusēm sakarā ar līguma darbības izbeigšanu vai bērna piedzimšanu.
 9. Katra no pusēm uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli šī līguma darbības laikā. Katras puses pienākums un atbildība ir informēt otru pusi par visiem saviem esošajiem veselības sarežģījumiem, kuri ir par pamatu šī līguma darbības apturēšanai vai izbeigšanai.
 10. Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma darbību, katra puse nes atsevišķi un labprātīgi, un nevienai no pusēm nav tiesību pieprasīt no otras puses pilnībā vai daļēji atmaksāt veiktos izdevumus vai maksājumus, izņemot ļaunprātīgi radītos zaudējumus vai kaitējumu, kas radies ar otras puses tīšu darbību vai rupju neuzmanību.
 11. Neviena no pusēm neuzņemas uz sevi nekādas morālas, juridiskas, finansiālas saistības pret otru pusi, kā arī nevienai no pusēm nav tiesību prasīt no otras puses šādu saistību radīšanu.
 12. Katra no pusēm apņemas neveikt nekādas darbības, kuras būtu saistītas ar papildus informācijas iegūšanu par otru pusi, tās dzīvi, dzīvesveidu, citām attiecībām un saistībām. Puses apņemas neiegūt personīga un intīma satura informāciju par otru pusi no citiem avotiem, izņemot pašu otru pusi.
 13. Gadījumā, ja kādai no pusēm veidojas attiecības ar trešajām personā, un tā nevēlas pārtraukt šī līguma darbību, tad tai ir pienākums turēt maksimālā noslēpumā savas attiecības ar trešajām personām no otras puses. Lai neradītu greizsirdību un emocionālu kaitējumu, pusei ir pienākums izvairīties no jebkura veida informācijas noplūdes par jaunajām attiecībām.
 14. Nevienai no pusēm nav tiesību veikt jebkāda veida darbības, kuru mērķis būtu emocionālās vai fiziskās atkarības rašanās vienai pusei no otras. Ja kāda no pusēm neapzināti veic šāda veida darbības, tad otrai pusei ir pienākums nekavējoties par to paziņot.
 15. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par jebkurām emocionālām vai cita veida pārmaiņām, kuras nepieļauj turpmāku šī līguma darbību. Lai nepieļautu šajā līgumā noteikto attiecību mainīšanu sakarā ar emocionālo pieķeršanos, puses apņemas savstarpējā komunikācijā un saskarsmē neizmantot vārdus un izteicienus, kuri var tik iztulkoti kā emocionālās piesaistes avots.
 16. Gadījumos, ja kādai no pusēm rodas nekontrolējamas emocionāla rakstura izmaiņas attiecībā uz šī līguma darbību, tādas kā iemīlēšanās, greizsirdība vai aizkaitinājums, tad šai pusei ir pienākums nekavējoties informēt par šīm izmaiņām otru pusi, šādā gadījumā puses vienojas par līguma darbības izbeigšanu vai īslaicīgu tā darbības pārtraukšanu.
 17. Puses apņemas, ievērot šī līguma nosacījumus un pildīt tos godprātīgi, netraucēt otrai pusei izmantot tās tiesības un pienākumus. Šī līguma nosacījumi netiek attiecināti uz abu pušu savstarpējām lietišķajām, biznesa vai cita veida attiecībām, saistībām vai juridiskajiem pienākumiem.
 18. Puses, no līguma vai tā sakarā izrietošos strīdus un nesaskaņas risina pārrunu ceļā, bet vienošanās neiespējamības gadījumā, risina atbilstoši valstī spēkā esošajām likumdošanas normām.
 19. Pusēm ir tiesības slēgt šāda veida līgumus ar trešajām personām, par to neinformējot otru pusi, nesaskaņojot un nesaņemot piekrišanu. Pusei, kura stājas intīmās attiecībās ar trešajām personām, ir pienākums veikt visus drošības pasākumus un izvairīties no zaudējumu radīšanas otras puses intīmajai veselībai.
 20. Puses apliecina, ka slēdzot šo līgumu, tās pilnībā apzinās līguma nosacījumus un atsakās celt viena pret otru prasību par goda un cieņas aizskaršanu, tiesību ierobežošanu vai sabiedrībā pieņemto morāles normu pārkāpšanu. Puses piekrīt visiem šī līguma nosacījumiem, ko apliecina, to parakstot.
 21. Puses katra atsevišķi apņemas atbildēt par visām savām esošajām un varbūtējām saistībām pret trešajām personām un trešo personu prasībām un sūdzībām, kuras attieksies vai tiks vērstas pret kādu no pusēm, saistībā ar šī līguma nosacījumiem un darbību. Neviena no pusēm neuzņemas otras puses saistības, un tai nav pienākuma risināt otras puses saistības vai pretenzijas.
 22. Līguma darbība var tikt izbeigta jebkurā brīdī pēc jebkuras puses vienpusēja lēmuma, par ko iniciējošai pusei ir pienākums nekavējoties paziņot otrai pusei, nesniedzot paskaidrojumus un nepaziņojot iemeslu. Pusei ir pienākums paziņot par līguma laušanu pieklājīgi un veidā, kurš saglabā otras puses pašcieņu. Pēc šajā punktā minētā paziņojuma izteikšanas puses nekavējoties pārtrauc attiecības.
 23. Puses vienojas, ka šis līgums un tā saturs nav izpaužams trešajām personām, izņemot tiesvedības gadījumus. Ja kāda no pusēm pārkāpj šī punkta nosacījumus, tad pārkāpēja puse ir atbildīga otrai pusei par šī līguma publiskošanu un tā rezultātā radītajiem zaudējumiem otras puses cieņai un godam.
 24. Ja kāds no šī līguma punktiem vai nosacījumiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu, tas neietekmē un neatceļ šī līguma spēkā esamību un pārējo līguma nosacījumu darbību.
 25. Puses garantē, ka šī līguma noslēgšanas brīdī nepastāv nekāda veida šķēršļi šī līguma noslēgšanai.
 26. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz kāda no pusēm to vienpusēji lauž. Līguma laušanas gadījumā puses vienojas, ka neveiks nekādas piespiešanas darbības, fiziskas, emocionālas, materiālas vai juridiskas dabas, lai piespiestu otru pusi turpināt šo līgumu.
 27. Šis līgums ir sastādīts uz divām lapām, divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram, kuri ir identiski un tiem ir vienāds juridisks spēks.
 28. Pušu rekvizīti un paraksti:

3 Komentāri

 1. ej n · 13. augusts 2016 Citēt

  dzivnieka limeniits . pzd.

 2. huy.ja · 13. augusts 2016 Citēt

  1 chakras jeb dzyvniecysko tieksmju limeniits. a kur paliek gariigaas vertiibas ???? jeb jums taadu vsp nav?.

 3. gatis · 27. janvāris 2017 Citēt

  Mja, un kāds ņēma un sacerēja šito visu.. :/

Atbildēt uz gatis Cancel reply

zhuks

Seko mūsu jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

FacebookTwitterDraugiemYoutube

×